Algemene voorwaarden

Zeilschool de Kikkert – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bedrijfsmatig overeenkomsten sluit voor het geven van lessen of andere vormen van instructie, al of niet aan boord van een vaartuig.
 2. Klant: Een natuurlijk persoon, bedrijf, school, vereniging, stichting of vertegenwoordiger van een particuliere groep die een overeenkomst sluit met een ondernemer. Het gaat hier om een overeenkomst voor het ontvangen van lessen of andere vormen van instructie, al dan niet aan boord van een vaartuig, verblijf/overnachting en de verdere overeengekomen aanvullende zaken of diensten.
 3. Cursist: een natuurlijke persoon die, al of niet aan boord van een vaartuig, lessen of andere vormen van instructie ontvangt. Deze persoon ontvangt de lessen niet in het kader van zijn beroep of bedrijf, maar als privépersoon.
 4. Groep: een groep die tegen betaling, al of niet aan boord van een vaartuig, lessen of andere vormen van instructie ontvangt. Deze groep bestaat uit natuurlijke personen en wordt vertegenwoordigd door de klant die de overeenkomst heeft gesloten. De leden van de groep ontvangen de lessen niet in het kader van hun beroep of bedrijf, maar als privépersonen.
 5. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, en dat is bestemd voor sportbeoefening en vrijetijdsbesteding. Onder het vaartuig vallen ook de uitrusting en inventaris die erbij
 6. Overeenkomst: een overeenkomst tussen de ondernemer en de klant, waarbij de ondernemer zich verplicht om tegen betaling lessen of andere vormen van instructie te geven aan de klant of aan een of meer andere personen waarvoor dit is afgesproken. Deze lessen kunnen al dan niet plaatsvinden aan boord van een
 7. Elektronisch: per e-mail of
 8. Molest: Schade die is ontstaan in of door een conflictsituatie

 

Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke opdrachtovereenkomst die gesloten wordt tussen de klant en de ondernemer.

 

ARTIKEL 3 – AANBOD/OFFERTE

 1. De ondernemer brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch
 2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als de ondernemer direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.
 3. Op een schriftelijk of elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod binnen die termijn niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod niet veranderen of intrekken tot en met 10 werkdagen na de dagtekening.
 4. De ondernemer vermeldt in zijn aanbod in ieder geval:
  • de aard, inhoud en omvang van de diensten die hij gaat verrichten;
  • de hoogte van het cursusgeld en de eventuele aanvullende kosten;
  • de datum en het tijdstip waarop de instructie begint en
 5. Bij elk aanbod moet de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden afgeven.

 

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST

 1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de klant het aanbod van de ondernemer accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de
 2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch
 3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de klant

 

ARTIKEL 5 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De ondernemer en de klant spreken vooraf af:
  • hoeveel de klant moet betalen aan cursusgeld en eventuele extra kosten;
  • of de ondernemer de prijzen tussentijds mag wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden.
 2. Als de ondernemer binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging doorvoert, blijft de afgesproken prijs
 3. Als de ondernemer meer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs verhoogt, mag de klant de overeenkomst opzeggen. Dit mag hij niet doen als in de overeenkomst is vastgelegd dat de instructie meer dan 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zal
 4. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de

 

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De klant moet het cursusgeld binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betalen, maar in ieder geval op de aanvangsdatum van de cursus. Hij kan het cursusgeld betalen op het kantoor van de ondernemer of door het bedrag over te maken naar een bankrekening die door de ondernemer wordt
 2. Als de klant niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer hem in gebreke hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum nog één kosteloze betalingsherinnering naar de klant. Daarin wijst hij de klant op zijn verzuim en geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen. In de betalingsherinnering maakt de ondernemer ook melding van de buitengerechtelijke incassokosten die de klant bij niet tijdige betaling verschuldigd is.
 3. Is de 14-dagentermijn die in lid 2 genoemd is, verlopen en heeft de klant nog niet betaald, dan is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder dat hij de klant verder in gebreke hoeft te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten die daaraan verbonden zijn, mag hij naar redelijkheid in rekening brengen bij de klant. Hiervoor gelden maximumbedragen die staan in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen zijn deze maximumbedragen vastgesteld op:
  • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-;
  • 10% over de volgende € 500,-;
  • 5% over de volgende € 000,-;
  • 1% over de volgende € 000,-;
  • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 775,-.

 

ARTIKEL 7 – ANNULERING

 1. Voor een annulering in het geval van een calamiteit zie artikel 8. Voor overige annuleringen zie onderstaand artikel:
 2. Als de klant de overeenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten
 3. Een kosteloze annulering kan alleen geschieden als klant een annuleringsverzekering heeft afgesloten bij ondernemer.
 4. Als de klant annuleert zonder een annuleringsverzekering te hebben afgesloten bij ondernemer, heeft de ondernemer het recht om een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van de klant te eisen. Deze schadeloosstelling bedraagt:
  • 60% van de overeengekomen reissom bij annulering bij 4 maanden of langer vóór aanvang van de cursusperiode;
  • 80% van de overeengekomen reissom bij annulering tot 4 maanden vóór aanvang van de cursusperiode;
  • 100% van het overeengekomen cursusgeld bij annulering binnen 2 maanden vóór aanvang van de cursusperiode of op de ingangsdatum van de

Voor alle genoemde schadeloosstellingsbedragen geldt een minimum van € 75,-.

 1. Als de klant de overeenkomst annuleert, moet hij de annuleringskosten betalen volgens de bepalingen in lid 2 en 3. Kan de ondernemer aantonen dat de werkelijke schade aanmerkelijk hoger of lager is dan de annuleringskosten volgens lid 2 of 3? Dan moet de klant de werkelijke schade vergoeden. Onder schade verstaan we het geleden verlies of de gederfde omzet van de
 2. Als de klant de overeenkomst annuleert, kan hij de ondernemer vragen of een andere persoon de overeenkomst mag overnemen via een ‘indeplaatsstelling’. Als de ondernemer daarmee akkoord gaat, heeft hij het recht om hiervoor administratiekosten in rekening te

 

ARTIKEL 8 – ANNULERING IN HET GEVAL VAN EEN CALAMITEIT

 1. Als zich op de plaats van bestemming of in de onmiddellijke omgeving onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis spreekt men van een calamiteit, en is de reis nog niet aangevangen, dan kun je de overeenkomst kosteloos opzeggen en betaalt de organisator alle door jou vooruitbetaalde gelden terug. Je hebt in dit geval geen recht op schadevergoeding.
 2. Een calamiteit is een “door molest of een natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis”. Een bijzondere situatie dus die veroorzaakt is door molest of een natuurramp en die zeer ongewoon is in het bezochte land in een bepaalde periode. Voorbeeld: in de Alpenlanden is sneeuw in de winter gewoon, maar het ontbreken van sneeuw is geen natuurramp en dat is dus geen calamiteit.
 3. Om vast te stellen of er sprake is van een calamiteit zal de organisator uitgaan van het oordeel van de calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds.
 4. Geen annulering en restitutie van reissom bij ziektes, epidemieën en/of pandemieën:
  Bij het opstellen van de regeling van het fonds in 1999 is er bewust voor gekozen om objectieve criteria vast te stellen op basis waarvan uitkeringen kunnen worden gedaan. Gekozen is voor molestsituaties of natuurrampen met als gevolg hetzij gevaar voor persoon en goed van de klant hetzij aangetaste infrastructuur. Bij de oprichting van het fonds is wel bekeken of het mogelijk was om mens- en dierziektes onder de garantie te brengen. Dat bleek niet mogelijk, o.a. door het volgende:
  De door de (lokale) overheid genomen maatregelen om verspreiding van de ziekte te voorkomen kunnen een belemmering zijn. Het aanpassen van een reis is hierdoor niet (zonder meer) mogelijk. Alleen dekking bieden op reisbeperkende maatregelen van overheden wekt verwarring op. Klanten die in het gebied zijn kunnen al besmet zijn. Het Calamiteitenfonds is niet de organisatie die kan beslissen over repatriëring van mogelijk zieke klanten. Dat is een taak van de overheid. De overheid ter plaatse kan repatriëring tegenhouden, het kan immers de verspreiding van een ziekte bevorderen.
 5. Reizigers die onverhoopt tijdens de vakantie ziek worden vallen onder het regime van hun reisverzekering, annuleringsverzekering, ziektekostenverzekering etc.

ARTIKEL 9 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ONDERNEMER

 1. De ondernemer zal de instructie op een professionele manier aan de cursist(en) geven of laten
 2. De ondernemer staat ervoor in dat de aangeboden accommodatie veilig is en aan alle eisen
 3. Als er bij de instructie zaken van de ondernemer worden gebruikt, staat de ondernemer ervoor in dat deze zaken:
  • in goede staat verkeren; en
  • kunnen worden gebruikt waarvoor zij bestemd zijn; en
  • voldoen aan de veiligheidseisen die voor het overeengekomen gebruik
 4. Als de ondernemer voor de instructie eigen zaken gebruikt, is hij verplicht om die zaken te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. De dekking van de verzekering moet gelden in het gebied waar de instructie wordt
 5. Als de ondernemer op basis van de overeenkomst verplicht is om accommodatie ter beschikking te stellen, doet hij dat voor de overeengekomen
 6. De kosten die direct verband houden met het normale gebruik van het vaartuig, zijn voor rekening van de ondernemer. Hieronder vallen onder meer haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en
 7. Als de klant bepaalt op welke locatie de instructie plaatsvindt, zijn de kosten die verband houden met de locatie voor rekening van de klant. Hieronder vallen onder meer huur- en
 8. De ondernemer adviseert de klant met klem om geen waardevolle zaken mee te nemen. Hij wijst de klant daarbij op de beperking van de aansprakelijkheid die beschreven staat in artikel 10 lid 2 van deze
 9. De ondernemer heeft het recht om de instructie op of in het water te vervangen door een instructie op de wal, als de weersomstandigheden in combinatie met het kennisniveau van de cursisten dit noodzakelijk
 10. De ondernemer wijst de klant op de verplichtingen in artikel 9 lid 5 en

 

ARTIKEL 10 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE KLANT

 1. Als de ondernemer voor de instructie een zaak van de klant gebruikt, moet de klant ervoor zorgen dat die zaak verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. De dekking van de verzekering moet gelden in het gebied waar de instructie wordt gegeven. Deze bepaling geldt niet als de ondernemer en de klant iets anders zijn
 2. Als er sprake is van een groep cursisten, moet de klant uiterlijk op de aankomstdag een lijst van alle cursisten aan de ondernemer
 3. Wordt een zaak die de ondernemer ter beschikking heeft gesteld. op verzoek van de klant voor iets anders gebruikt dan overeengekomen was? Dan zijn de extra kosten die daaraan verbonden zijn, voor rekening van de klant. Dit geldt alleen als de ondernemer dit tijdig aan de klant heeft
 4. Als de klant voor de instructie eigen zaken wil gebruiken, moet hij ervoor zorgen dat deze zaken voor dit doel geschikt zijn en veilig
 5. De klant moet ervoor zorgen dat de cursist(en) een aansprakelijkheidsverzekering hebben, die voldoende dekking biedt voor de overeengekomen
 6. De klant is verplicht om zijn eigen medische verklaring naar waarheid in te vullen en eventuele aanvullende medische keuringen te laten uitvoeren voordat de instructie
 7. Als de ondernemer het vanwege een slechte voorbereiding door de klant niet verantwoord vindt om verder te gaan met de instructie, kan hij de klant bevelen om te stoppen. In dat geval moet de klant hier onmiddellijk gehoor aan
 8. De klant wijst de groep op de bepalingen uit deze voorwaarden die voor hen van toepassing

 

 ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De ondernemer is aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen:
  • aan hemzelf; en/of
  • aan personen die bij hem in zijn dienst zijn; en/of
  • aan personen die hij heeft aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die hij met de klant heeft
 2. De aansprakelijkheid van de ondernemer voor schade en/of verlies van bagage is beperkt tot een bedrag van € 1.000,- per cursist. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade die voortvloeit uit het verlies of de beschadiging van
 3. De klant is volledig aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door een tekortkoming die is toe te rekenen:
  • aan hemzelf; en/of
  • aan zijn minderjarige kinderen; en/of
  • aan de groep die hij

ARTIKEL 12 – KLACHTEN

 1. Als de klant klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze binnen bekwame (gepaste) tijd per brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en
 2. Als de klant klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en
 3. Als de klant zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn recht op herstel of schadevergoeding verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de klant worden toegerekend, dan behoudt hij zijn
 4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een

 

ARTIKEL 13 – ONTBINDING OVEREENKOMST

 1. Als een van de partijen haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en er daarbij sprake is van een wezenlijke wanprestatie of toerekenbare tekortkoming, is de andere partij bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. Hij kan er ook voor kiezen om nakoming van de verplichtingen te vorderen, maar in dat geval kan hij de overeenkomst niet
 2. Bij ontbinding van de overeenkomst wegens een wezenlijke wanprestatie of een toerekenbare tekortkoming, kan de benadeelde partij aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade en op betaling van alle vorderingen, inclusief de vorderingen die niet direct opeisbaar

 

ARTIKEL 14 – GARANTIE BIJ FINANCIEEL ONVERMOGEN/ FAILLISSEMENT

 1. Als Zeilschool de Kikkert wegens financieel onvermogen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, zal zorggedragen worden voor de uitvoering van een reis door een ander, of voor terugbetaling van de reissom, of als de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
 2. De organisator voorziet in deze garantie door zich aan te hebben gesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden, hierna te noemen: SGR. De SGR kan in geval van financieel onvermogen bij de organisator worden aangesproken voor eventuele vergoedingen of uitkeringen aan de klant. De klant neemt hiervoor direct contact op met de SGR. Meer informatie over de garantieregeling van de SGR vindt u hier: https://www.sgr.nl/reisorganisaties/garantieregeling/

ARTIKEL 15 – RECHTSKEUZE

Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

 

ARTIKEL 16 – AFWIJKINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als deze niet in het nadeel zijn van de klant en als deze schriftelijk of elektronisch zodanig zijn vastgelegd dat de klant ze eenvoudig kan opslaan.